mediePlan Fyn Generelle samhandelsbetingelser

Priser

Prisændringer vil blive varslet mindst 30 dage i forvejen på vor website (https://medieplan-fyn.dk).

mediePlan Fyn vil dog så vidt muligt også informere om prisstigninger via email.

Sker der moms-, afgiftsændringer eller lignende fra offentlige instanser eller anden tredjepart, som mediePlan Fyn ikke har indflydelse på, forbeholder mediePlan Fyn sig ret til at ændre priserne med øjeblikkelig virkning.

Kundeoplysninger

Ved samhandel med mediePlan Fyn, oplyser kunden bl.a. navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Disse informationer bruges til alle former for kontakt til kunden og kunden er selv ansvarlig for at mediePlan Fyn altid har de korrekte informationer.

Kunden er også selv ansvarlig for de ulemper det kan medføre hvis visse informationer er ukorrekte.

Alle oplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt og hverken videregives eller sælges til 3. part.

Personlige oplysninger

Alle følsomme personlige oplysninger udleveret til mediePlan Fyn, vil blive opbevaret i en tilstand, sikret bedst muligt imod utilsigtet og uautoriseret adgang.

Det er også indskrænket hvilke personer hos mediePlan Fyn, som kan se disse oplysninger.

Oplysningerne videregives ikke til 3. part med mindre dette kræves i forbindelse med præcis identificering af kunden. Eller med mindre restslige instanser kræver dette.

Oplysningerne hverken videregives eller sælges i forbindelse med markedsføring.

Support

mediePlan Fyn yder den hjælp og support som er oplyst under de specificerede betingelser, gældende for det enkelte produkt. Såfremt intet andet er oplyst eller der ikke findes nogen specificerede betingleser i forbindelse med et produkt, yder mediePlan Fyn gratis support i den udstrækning det findes rimeligt.

Såfremt der skulle opstå brug for support uden for vores almindelige telefon tid (08.00 – 16.00), vil dette altid blive takseret efter den gældende prisliste.

Opstår brugen for support, i forbindelse med en mangel eller driftforstyrrelse forårsaget af mediePlan Fyn eller en tilknyttet underleverandør, er det gratis at benytte vores support, også uden for vores almindelige åbningstid. Dog vil denne gratis support være begrænset til den enkelte mangel / driftforstyrrelse, og løsning af denne kan ved enkeltstående tilfælde udskydes til almindelig åbningstid.

Betaling

Ved oprettelse af kundeforhold faktureres løsninger som udgangspunkt forud. Dog kan der i forbindelse med specifikt oplyst, ved eksempeltvis skriftlige tilbud, tilbydes andre betalingsløsninger.

Ved fakturering tilbydes 5 arbejdsdages frist til indsigelser mod det fakturerede – herefter bortfalder indsigelsesret og betalingskravet opretholdes.

Ved betaling, efter den på fakturaen angivede betalingsfrist, forbeholder mediePlan Fyn sig ret til at udsende 1. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved fortsat manglende betaling udsendes 2. rykkerskrivelse hvorpå der påløber endnu et rykkergebyr på kr. 100,-.

Ved udskrivning af 2. rykkerskrivelse forbeholder mediePlan Fyn sig retten til at lukke for en eller flere af de af mediePlan Fyn leverede ydelser. Genåbning af ydelser kan herefter medføre et gebyr.

Har indbetaling stadig ikke fundet sted, inden den på 2. Betalingspåmindelse oplyste betalingsfrist, forbeholder mediePlan Fyn sig ret til at overgive sagen til retslig inkasso.

Indbetales beløbet kun delvist eller uden påmindelsesgebyrer, uden forudgående aftale med mediePlan Fyn, betragtes betalingen af fakturaen som værende i restance og vil således følge ovenstående procedure indtil det fulde beløb er betalt.

Genfakturering sker automatisk med mindre en aftale er opsagt. Genfakturering sker med betalingsfrist inden den nye periode påbegyndes.

Fortrydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret på bestilte domæner og liggende, da dette er unikke produkter købt på din foranledning.

Du kan dog fortryde dit køb via internettet af webhotel og liggende services (ikke specielle ordre eller skaffevare) i op til 14 dage efter bestillingsdato, herefter er din ordre bindende (Forbrugeraftalelovens kapitel 4 §12 -fortrydelsesret ved fjernsalg)

B2B ydelser og produkter, sælges efter forudgående aftale, og er ikke omfattet af returret og fortrydelsesret.

Opsigelse

Enhver aftale kan opsiges med mindst en løbende måneds varsel til udgangen af en betalt periode.

Uden opsigelse genfaktureres aftalen automatisk for den på aftalen valgte periode. Aftalen genfaktureres først efter opsigelsesfristen er udløbet.

Driftssikkerhed

Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder mediePlan Fyn sig ret til at begrænse og/eller indskrænke anvendelsesmuligheder i tilfælde, hvor dette kan have indflydelse på drift og sikkerhed. mediePlan Fyn forbeholder sig til enhver tid retten til at skaffe sig adgang til kundens data som er placeret hos mediePlan Fyn. Alt kendskab til data vil blive behandlet fortroligt. Skulle adgang til en kundes data være umulig, eller uhensigtsmæssig besværlig, forbeholder mediePlan Fyn sig retten til at lukke for/afbryde/deaktivere kundens produkt eller ydelse, såfremt dette vurderes at være nødvendigt for at sikre driftstabilitet.

Enhver anden form for adgang til kundens data kræver en kundeaccept eller en dommerkendelse, både for mediePlan Fyn og/eller enhver anden.

Indhold / brug

Der er fra mediePlan Fyn ingen begrænsninger for hvad et af mediePlan Fyn leveret produkt eller ydelse må bruges til eller indeholde. Dog kræver vi at indhold og brug overholder den gældende danske lovgivning. Samt at der overholdes enhver gældende lovgivning i eventuelle andre brugslande.

Det er til enhver tid kundens pligt og ansvar at indhold og brug af ydelser og produkter leveret fra mediePlan Fyn overholder de gældende lovgivninger, og undladelse af dette, såvel bevidst om ubevidst, kan resultere i afbrydelse af service eller ydelse uden kompensation.

Ansvar

mediePlan Fyn påtager sig intet ansvar for tab af data og software, driftsforstyrrelser og manglende adgang til internettet / informationer, tabt arbejdsfortjeneste o. lign. i forbindelse med benyttelse af mediePlan Fyn abonnement, service eller ydelse.

mediePlan Fyn påtager sig intet ansvar for dette uanset hvilken forhold det skyldes, eksempelvis kan nævnes systemnedbrud og andre forhold både hos og udenfor mediePlan Fyn, force majeure, hacking, strejke og lock-outs. Endvidere påtager mediePlan Fyn sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til data.

Ethvert krav til mediePlan Fyn om erstatning kan aldrig overstige prisen for det hos mediePlan Fyn købte produkt eller ydelse.

Tvister

Tvister og tvivlstilfælde, som opstår mellem kunden og mediePlan Fyn, og som skal afgøres af en domstol, skal foregå ved retten i Odense, Danmark.

Ændring af vilkår

Alle kunde- og betalingsvilkår kan af mediePlan Fyn ændres med 30 dages varsel.

mediePlan Fyn forbeholder sig ret til at ændre kunde- og betalingsvilkår med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som mediePlan Fyn ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

Al materiale og information som tilhører mediePlan Fyn må kun bruges eller kopieres med særlig tilladelse fra mediePlan Fyn samt mod udtrykkelig henvisning.

Alle priser nævnt i vore forretningsbetingelser, er ekskl. moms. med mindre andet er angivet.

Der tages forbehold for taste- og trykfejl.